Dopis OS náměstku primátorky a zastupitelům

18.01.2013 20:04

Vážený pane náměstku,

seznámili jsme se s upraveným projektem „Revitalizace Tyršových sadů“ a musíme konstatovat, že naše námitky proti němu trvají i nadále:

- Upravený projekt počítá s téměř úplným vymýcením keřového patra a se zásadním snížením počtu jehličnanů v parku, a to již po skácení 166 stromů a 156 keřových skupin a solitérních keřů v rámci tzv. „pěstebním zásahu“ v březnu 2012. Ekologické funkce parku, zejména funkce filtru polétavého prachu, oxidů dusíku, síry a dalších, jsou tím vážně ohroženy a znečištění ovzduší v centru města se zhorší.

- Krajský úřad rozhodl, že magistrát musí ke své žádosti o povolení kácení předložit hydrogeologický znalecký posudek. Ten je zásadní pro posouzení navrhovaného kácení, možnosti výsadeb, pro celé řešení vodního systému parku včetně závlah a drenáží. Může mít přímý vliv i na realizovatelnost celého projektu. Magistrát zatím požadovaný posudek nemá.

- Považujeme za nesprávné, že město hodlá zahájit realizaci projektu, u něhož nebylo dosud Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnuto, zda byl vybrán v souladu s pravidly veřejné soutěže.

- Vámi proklamované zachování louky u Příhrádku bez jezírka opět není v projektové dokumentaci jednoznačně vyřešeno. Výraz „jezírko“ je pouze nahrazen výrazem „mokřad“, ale parametry jsou stejné.

- Upravený projekt nerespektuje výhrady Služeb města Pardubic ze dne 9. 5. 2011, které upozorňují na problémy plánovaného osvětlení, mimo jiné na nevhodnost použití zemních svítidel a vysoké provozní náklady – asi 5,5 mil. Kč ročně (viz příloha).

- Nedojde ke snížení nákladů na realizaci projektu – v projektu nadále zůstaly nákladné prvky:

  • Lavičky jsou neúčelné a zbytečně drahé
  • Schodiště je zbytečné přestavovat za 10 milionů, když by stačila oprava
  • Osvětelní  je neodpovídající a zbytečně nákladné i při provozu. V důsledku nasvícení hradeb dojde k vysokému světelnému znečištění. Žádáme vypracování znaleckého posudku, který posoudí jeho ekonomiku a důsledky

 

V souvislosti s naším stanoviskem vyzýváme zastupitele, aby:

  1. Zavázali p. náměstka Brendla předložit vyjádření k připomínkám Služeb města Pardubic a podmínili tím svůj souhlas.
  2. Zavázali p. náměstka Brendla, že v konečné podobě projektu nebude u Příhrádku jezírko, mokřad nebo něco podobného, ale pouze louka. Tento názor uplatnila řada historiků.
  3. Uložili přezkoumat možnosti úprav projektu v otázce schodiště, promenády a vybavení lavičkami. Pro osvětlení požadovat ekonomické zhodnocení a vypracování znaleckého posudku o světelném znečištění a jeho důsledků pro ochranu přírody.  
  4. Nesouhlasili s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby do splnění výše uvedených požadavků a do ukončení šetření ÚOHS a správního řízení o povolení kácení s ohledem na výsledek hydrogeologického průzkumu. Obě uvedená řízení mohou zásadně ovlivnit realizovatelnost nebo podobu projektu a výběrové řízení by mohlo být zbytečné.

 

o. s. Chráníme stromy

o. s. Zelená pro Pardubicko

 

Příloha – stanovisko Služeb města Pardubic ze dne 9. 5. 2011