Jaký vzduch jsme dýchali v roce 2012

02.02.2013 16:43

    Kvalitu ovzduší v Pardubicích a okolí můžeme posuzovat podle výsledků měření automatické monitorovací stanice Českého hydrometeorologického ústavu, umístěné na sídlišti Dukla. V současné době se vedle průmyslové výroby, obou blízkých elektráren a teplárny Synthesie Semtín stále více na znečištění ovzduší projevuje vliv spalovacích motorů dopravních prostředků zejména vzhledem k tomu, že proti minulosti se počet automobilů výrazně zvýšil.             

    Nejčastěji se v celé republice vyjadřuje kvalita ovzduší podle naměřených hodnot u suspendovaných částic frakce PM10, tedy polétavého prachu. Prachové částice, zejména ty menší, samy o sobě působí v lidském organismu nepříznivě. Navíc se na ně navazují a do těla dostávají další zdraví nebezpečné látky, které mohou být i rakovinotvorné.

    V roce 2012 došlo v Pardubicích u zmíněného prachu ke 40 překročením 24hodinového imisního limitu pro ochranu zdraví, který činí 50 mikrogramů na metr krychlový. V blízkosti frekventované ulice by naměřené koncentrace škodlivin byly nesporně ještě vyšší. Z tohoto pohledu je umístění uvedené měřicí stanice mimo přímý dopravní ruch dosti „milosrdné“. Ke čtyřiceti nebo více případům překročení limitu prachu došlo v našem městě v každém z posledních tří let. V předchozím několikaletém období byly tyto hodnoty nižší.

    V minulém roce zde ale také byly překročeny imisní limity pro oxid siřičitý, a to častěji, než kdekoliv jinde v naší republice. Na týden zde musel být v únoru také vyhlášen signál regulace vzhledem ke smogové situaci. Pokud posuzujeme naměřené koncentrace znečišťujících látek v uplynulém roce celostátně, monitorovací stanice na Dukle patří do té třetiny měřicích zařízení, kde bylo zjištěno nejčastější překročení imisních limitů zdraví škodlivých látek.

    Zlepšení kvality ovzduší v Pardubicích a okolí bychom se mohli dočkat po vybudování silničních obchvatů, které by odvedly tranzitní dopravu mimo město. Tyto stavby sice nespadají do působnosti magistrátu, ale město by mělo tlakem na centrální orgány takové řešení důsledně prosazovat.

    Miroslav Rubeš, zastupitel (nez.)