Občanské sdružení Čičák nesouhlasí se zadáním projektu

28.09.2012 10:53

    Občanské sdružení Čičák nesouhlasí se zadáním projektu revitalizace parku Na Špici. Zadání, které město s občany předem neprojednalo, směřuje ke společensko-sportovnímu využití území na úkor jeho přírodního charakteru. Realizace v navržené podobě by vedla k zániku unikátní přírodní lokality, a tím k podstatnému zhoršení kvality života ve městě. 

    V zadání projektu je evidentní snaha integrovat na nepříliš velkém území rozmanité rekreační aktivity s cílem maximálně využít evropské dotace. Příroda má v tomto pojetí sloužit převážně jako kulisa, která tyto aktivity doplňuje. Navržené řešení postrádá jakékoli zdůvodnění, což je alarmující vzhledem k předpokládané vysoké částce (39 milionů Kč). 

    Základním požadavkem sdružení je zachování přírodního charakteru celého území. Občanské sdružení již na jaře předalo magistrátu připomínky k předložené studii. Místo budování oplocených sportovišť navrhuje travnatou plochu, která by umožňovala variabilní využití pro různé sporty a byla přístupná komukoli. Budování nového pavilonu na břehu jezírka je zbytečné (nedaleko je restaurace), nové pojetí tohoto pavilonu jako pozorovatelny ptactva považuje sdružení za účelové tvrzení.

    Stávající cesty plně dostačují běžnému pohybu návštěvníků a není třeba jejich síť rozšiřovat na úkor zeleně a travnatých ploch. K budování nově navržených komunikací by bylo nutné vykácet řadu stromů. Cyklistickou stezku navrhuje OS vybudovat po pravém břehu Chrudimky a dále po levém břehu Labe.

    Zamýšlená open-air aréna u jezírka je v rozporu s přírodním rázem parku, přírodní amfiteátr se plánuje v lokalitě Pod Vinicí. Sdružení žádá zachování možnosti volného pohybu psů, vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z posledních takto využitelných ploch ve městě.

    Sdružení upozorňuje na to, že není řešena otázka nákladů na provoz a údržbu navržených objektů a celého parku, v současné době je údržba parku témě nulová.

    Občanské sdružení považuje za nezbytné vypracovat novou studii s odlišným zadáním: Revitalizace parku do podoby přírodního území s ekologicky šetrnými rekreačními a sportovními aktivitami, to vše v souladu s územním plánem města a právními úpravami v oblasti ochrany životního prostředí. Na přípravě nové studie jsou ochotni maximálně spolupracovat s městem i projektantem.

    Je povinností města po vzájemné diskuzi s občany najít takové řešení, které zachová park jako ojedinělé přírodní území v centru města.