Odpověď na petici

03.08.2012 16:42

Koncem června jsme městu předali petici s následujícím zněním, kterou podepsalo 6 750 občanů:

"Já, níže podepsaný, protestuji proti tomu, že radnice nechala vykácet v Tyršových sadech desítky zdravých stromů a keřů a plánuje vykácet přes dvě stě dalších. Nesouhlasím s tím, že v době všeobecných úspor a ekonomické krize mají být v Tyršových sadech plýtvány peníze z evropských fondů na zbytečné kácení stromů, betonování či budování umělé řeky. Požaduji, aby zastupitelstvo města Pardubic celý projekt co nejdříve znovu projednalo, dříve, než dojde k nevratným škodám. Požaduji, aby se zastupitelstvo postavilo proti dalšímu zbytečnému kácení."


 

Petiční výbor dostal tuto odpověď:

    Dovoluji si reagovat na Vaši petici "Obnova Tyršových sadů ano, ale šetrně k přírodě a bez plýtvání", která byla předána paní primátorce na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 26. června 2012. Touto peticí občané města

- vyjadřují protest proti tomu, že radnice nechala vykácet v Tyršových sadech desítky zdravých stromů a plánuje vykácet přes dvě stě dalších,

- nesouhlasí s tím, že v době všeobecných úspor a ekonomické krize mají být v Tyršových sadech plýtvány peníze z evropských fondů na zbytečné kácení stromů, betonování či budování umělé řeky,

- požadují, aby zastupitelstvo města Pardubic co nejdříve celý projekt projednalo, dříve, než dojde k nevratným škodám a aby se postavilo proti dalšímu zbytečnému kácení.

    Na zastupitelstvu města Pardubic byl bod Revitalizace Tyršových sadů projednáván několikrát. Na svém jednání 24. ledna 2012 zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s koncepcí revitalizace parku dle projektu zpracovaného atelierem New Visit, s.r.o. a uložilo mi pokračovat v přípravě realizace projektu revitalizace parku.

    Dále byl projekt projednán na zastupitelstvu 26. června 2012, kde byla zastupitelům předložena řádná zpráva včetně další zprávy kontrolního výboru. Obě obsahující rekapitulaci projektu, posouzení přiměřenosti nákladů a pravděpodobnosti přidělení dotace. Zastupitelé před hlasováním byli seznámeni s mými argumenty na podporu projektu a rovněž byl dán dostatečný prostor pro vyjádření názorů odborné veřejnosti, členů petičního výboru a odpůrcům projektu, kteří vystoupili v diskusi. Zastupitelům bylo rovněž známo nesouhlasné stanovisko části veřejnosti již z předchozích petic. Všechny tyto informace zastupitelé mohli zvážit a zohlednit při rozhodování, zda v projektu, tak jak je zpracovaný atelierem New Visit, s.r.o. a připravovaný k realizaci, pokračovat. Zastupitelé následným hlasováním vzali zprávu na vědomí a nepřijali k tomuto bodu žádné pozměňující usnesení, tudíž v platnosti zůstalo usnesení přijaté v lednu 2012, tedy pokračovat v přípravě realizace projektu.

    Co se týče problematiky nadměrného kácení, rozhodnutí o povolení ke kácení je nyní přezkoumáváno v rámci odvolacího řízení, jehož výsledek není zatím znám.

    Rovněž problematika hospodárného využití peněz z evropských fondů je v současné době hodnocena Regionální radou Regionu soudržnosti Severovýchod, která před schválením dotace provede přezkum všech kritérií včetně toho, zda je evropskými penězi plýtváno.

    O výsledku odvolacího řízení stejně tak jako o schválení dotace Regionální radou budete ze strany města informováni.

 

S pozdravem

František Brendl,

náměstek primátorky města Pardubice