Stanovisko petičního výboru a občanského sdružení proti nadměrnému kácení v Tyršových sadech

12.10.2011 16:02

Předneseno na mimořádném jednání zastupitelstva 12. 10. 2011

 

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé!

Předáváme Vám dnes Petici proti nadměrnému kácení v Tyršových sadech a za zachování přírodního charakteru tohoto parku, kterou k dnešnímu dni podepsalo 5100 lidí.

Tento velký počet občanů se podepsal pod tento jednoznačný text:

Nesouhlasíme s masivním kácením stromů v Tyršových sadech, které podle odsouhlaseného projektu povede k nevratné změně tohoto nejrozsáhlejšího zeleného centra Pardubic.  Žádáme o urychlené přehodnocení projektu s ohledem na zachování původního charakteru parku se stávajícími vzrostlými stromy a keři.

Jako iniciátoři petice a členové občanského sdružení, které bylo za účelem ochrany stromů v Tyršových sadech založeno, Vás před Vaším dnešním rozhodováním o dalším postupu obnovy Tyršových sadů chceme především ujistit, že náš zamítavý postoj vůči plánovanému projektu se nezměnil, ale naopak se na základě všech námi dosud zjištěných faktů o projektu upevnil.

Hodláme se proto v případě nového řízení o povolení ke kácení stát přímými účastníky tohoto řízení a důsledně v něm prosazovat to, aby zásahy do stávající zeleně v parku byly co nejmenší.

Byli jsme osloveni vedením radnice s otázkou, zda jsme ochotni podílet se na úpravě stávajícího projektu a na hledání určitého kompromisu ohledně kácených stromů a dřevin. Naše odpověď je tato:  Na základě všech dosavadních zkušeností z komunikace s projektantem i zastánci tohoto projektu ve vedení města a na základě poměrně podrobného se seznámení s projektem, vyslovujeme vážnou pochybnost, že je možné dosáhnout průniku mezi našimi postoji a koncepcí stávajícího projektu. Domníváme se, že zde existuje příliš velké množství zásadně odlišných stanovisek mezi námi na straně jedné a autory koncepce na straně druhé. Stručně se je pokusíme pojmenovat:

  1. Nesouhlasíme od počátku s koncepcí tzv. podhledového parku, jehož realizace nutně vyžaduje například likvidaci keřů v centrální části parku, odstranění celé řady stromů, která brání „průhledu“ apod.  Současný přírodní charakter parku žádáme zachovat, mimo jiné i proto, že vhodným způsobem odděluje klidovou zónu v parku a na zámeckých valech jak od rušné dopravní tepny, tak od nevzhledných míst v okolí parku jako je torzo sportovní haly. Nicméně právě koncept podhledového, volného parku je (zdá se) dle architekta základním rysem jeho návrhu.
  2. Nesouhlasíme s názorem, že obnova dřevin v parku má po letech zanedbávání proběhnout razantní obměnou podstatné části vzrostlých stromů. Prosazujeme mnohem pozvolnější a konzervativnější obnovu, rozloženou a odborně rozplánovanou do mnohem delšího období, kdy v první fázi budou nahrazovány jen stromy opravdu nemocné či nebezpečné.
  3. Zastáváme stanovisko, že architektonické a technické prvky i inženýrské sítě se v Tyršových sadech a celém prostoru kolem zámku musí přizpůsobovat zeleni a nikoli naopak. Rozsah plánovaných stavebních aktivit v plánovaném projektu je ale nerozlučně spjat s jeho celkovou architektonickou koncepcí a s klíčovými architektonickými prvky projektu – širokou betonovou promenádou s umělým vodním kanálem, vedoucí napříč celým parkem a umělým potokem, jejichž existence vyžaduje i vybudování nové přečerpávací stanice. Představa, že by projektant v této fázi projektu mohl a chtěl nějakým podstatným způsobem měnit podobu či umístění těchto prvků, se zdá málo reálná.
  4. Za velké riziko celého projektu považujeme problém vysoké hladiny spodní vody. V projektové dokumentaci jsme našli hydrogeologický průzkum, který naše obavy jen posílil. Výslovně se v něm uvádí, že vysoká hladina spodní vody (v posledních desetiletích postupně stoupající) je pro výsadbu a údržbu parkové zeleně nepříznivá. Navíc je závěr hydrogeologů takový, že dlouhodobé snížení hladiny podzemní vody je běžnými melioračními úpravami málo reálná. Za takové situace považujeme za hazard nárazové vykácení velkého množství vzrostlých stromů a keřů, adaptovaných na toto prostředí a nepochybně se pozitivně podílejících na určité rovnováze přírodního prostředí.
  5. V této souvislosti nám nebylo nijak věrohodně vysvětleno, proč jsou ve skladbě nově vysazovaných stromů i druhy, které jsou vysloveně nevhodné pro vlhký terén.  Projektantem nám bylo jen zdůrazněno, že uchycení těchto stromů osobně věří, nicméně nenese za jejich životaschopnost v daných podmínkách žádnou odpovědnost či záruku. Posiluje to naši nedůvěru v  celý projekt.

Tyto příklady snad dostatečně ilustrují, že jádro problému spatřujeme v celkové koncepci projektu. Rozsáhlé kácení v parku je pak důsledkem této koncepce. V tuto chvíli si neumíme představit, že by tento spor měl nějaké snadné a rychlé řešení.

Je na nás nepřímo vyvíjen určitý tlak, abychom souhlasili s tímto projektem proto, aby bylo pro něj možno využít evropské dotace. Nemůžeme ale souhlasit s něčím, co považujeme za nesprávné a škodlivé pro naše město. Plně přitom respektujeme, že na tuto věc má řada spoluobčanů odlišný názor.

Spor ohledně Tyršových sadů ale přinesl již dnes jednu zásadní pozitivní změnu – nebývalou aktivitu a zájem mnoha obyvatel Pardubic o podobu jejich města.  Jsme přesvědčeni, že radnice má stále dost času využít prostředky z dotace na jiné užitečné a méně sporné projekty.  A také jsme přesvědčeni, že bude možné provést i bez evropských dotací citlivou obnovu parku za mnohem menších nákladů, s menšími riziky a způsobem, který nebude občany města rozdělovat ale spojovat. V takovém případě jsme připraveni se na přípravě zadání a přípravě celého projektu aktivně podílet. 

Doporučujeme proto zastupitelstvu města, aby odstoupilo od současného projektu.

 

Text ke stažení:

STANOVISKO.PDF