Tisková konference o. s. Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko

11.11.2011 16:50

 

Dvě občanská sdružení - Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko - společně předložila návrh základní koncepce revitalizace Tyršových sadů. Návrh uspokojivě řeší většinu výhrad k současnému stavu parku a odpovídá finančním možnostem města na budoucí provoz a údržbu.

Hlavní body:
 • při revitalizaci vycházet ze stávající koncepce parku, tj. ponechat přírodní (anglický) park, minimalizovat umělé prvky
 • odstranit jen nemocné a poškozené stromy, prořezat přehoustlé skupiny stromů a keřů
 • ponechat téměř všechny stromy a keře pro jejich přírodní hodnotu, vliv na klima ve městě a na zdraví obyvatel (společenská hodnota stromů určených ke skácení je podle znaleckého posudku 55 mil. Kč)
 • vytvořit pevnou a perspektivní kostru parku ze stávajících dřevin
 • vypracovat odborný dlouhodobý plán postupné obnovy stromů a keřů, s přihlédnutím k místním hydrologickým podmínkám
 • ponechat trasy cest, obnovit jejich povrch, upravit jejich sklon a profily tak, aby se netvořily louže; obnovit nyní zarostlé cesty z kamenů
 • vybudovat bezbariérový přístup
 • opravit vodní toky, revitalizovat vodní režim Císařského náhonu protékajícího parkem a využít jej pro napájení vodních ploch
 • revitalizovat a opravit vodní plochy (jezírka), stávající jezírka odbahnit, upravit břehy
 • nezávisle posoudit možnost opravy stávající přečerpávací stanice, která je nutná v případě labských záplav, udržovat stávající volnospádový odtok vodotečí z parku do Labe
 • nové lavičky, odpadkové koše
 • při budování osvětlení používat úsporné prvky, které zabraňují tzv. světelnému znečištění a jsou šetrné k živočichům v parku, provozně omezit dobu osvětlení
 • při úpravách podzemních vedení postupovat s maximální šetrností ke stávajícím stromům
 • "pobytové" trávníky realizovat v místech, kde nebude nutné kácet stromy
 • zajistit prostředky pro pravidelnou údržbu parku
 
Návrh základní koncepce revitalizace Tyršových sadů.pdf (134,4 kB)