U Čičáku se plánují velké změny

02.02.2012 15:02

    Radnice představila projekt Revitalizace parku Na Špici.

    V plánu je například obnova a budování sportovišť ve východní části parku nebo vybudování lávky přes Chrudimku. Velké změny se mají dotknout také Čičáku:

 

  • Na východním břehu Čičáku má vyrůst pavilon s terasou přímo na hladině vodní plochy.
  • U břehu má být pikniková louka se dvěma grily.
  • Velká plocha východně a severně od jezírka již nebude zelená.
  • Údajně největší dětské hřiště ve městě má vzniknout právě místo zeleně severně od Čičáku.
  • V bezprostřední blízkosti hnízdiště ptactva je navržena louka pro open air akce a pódium pro konání koncertů.
  • Stromový parter mezi loděnicemi a Čičákem má být "vyčištěn" na travnaté plochy.

 

    Jezírko a jeho okolí je přitom významným biotopem a významným krajinným prvkem (viz níže). Žijí zde chráněné druhy živočichů jako ledňáček říční, chřástal vodní, slavík obecný, kuňka obecná, rosnička zelená, skokan zelený, skokan skřehotavý a další. Celá oblast je vedena jako lokální biocentrum.

    Pokáceno má být 217 velkých stromů (s obvodem nad 80 cm), tj. 40 %. Počet stromů s menším obvodem kmene se neuvádí, mnoho z nich již bylo skáceno v lednu a další zřejmě padnou při samotné akci. Lze předpokládat, že celkem může být pokáceno až 400 stromů. I když většina stromů nemá takovou hodnotu jako např. stromy v Tyršových sadech, některé hodnotné jsou. Bylo již také odstraněno velké množství keřů. Město zatím neuvedlo, zda se nějaké stromy budou vysazovat. Zdá se, že celkový počet dřevin se významně sníží.

    Přestože se projekt připravuje již dlouho a komise pod vedením pana Brendla zasedá od září každý týden, občané dosud neměli možnost se k záměru vyjádřit. Projekt byl veřejnosti představen teprve 1. února.

 

Projekt je představen zde:

https://parknaspici.pardubice.eu/index.html

Podrobný plán:

https://parknaspici.pardubice.eu/jak-bude-park-vypadat/situace.html (PDF)

 

 

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k jejich poškození nebo zničení nebo k ohrožení či oslabení jejich ekologicko stabilizační funkce, je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy se počítá zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží.

(zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

 

Biocentrum je část krajiny s jedním nebo více biotopy, která umožňuje trvalou existenci přirozeného ekosystému. Tedy oblast, která vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených - tedy v podstatě původních - živočišných a rostlinných společenstev.

(wikipedie)

 

Tisková zpráva magistrátu:

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/media/tiskove-zpravy/tz2012/tisk-120201-spice.html