Vodní plocha u zámku bude menší

21.03.2015 15:00

Místo rybníku potok široký až 8 m

     Na louce u vchodu do pardubického zámku měl v rámci projektu Revitalizace Tyršových sadů vzniknout Podzámecký rybník. S takto výraznou proměnou tohoto místa nesouhlasili mimo jiné pardubičtí historikové.

     Podle posledních informací má na louce vzniknout vodní prvek o šířce cca 6 - 7 m. Plánovaná rozloha vodní plochy by se tím zmenšila asi o 40 - 45 %. Město požádalo o změnu stavby před dokončením a v současné době probíhá na magistrátu vodoprávní řízení.


Plané sliby

     Již v roce 2012 projektant Jiránek při schvalování změn v projektu zastupitelům řekl, že se od budování vodní hladiny upustilo. V projektu se to ale neprojevilo. Přibyla jen zmínka o variantě "zatrubnění", která však z technického hlediska nebyla rozpracována.

     Zrušení vodní plochy opakovaně a veřejně přislíbil také tehdejší náměstek primátorky František Brendl. V září 2014 dostal pardubický magistrát anticenu Zavřeno za matení veřejnosti.

      

Jednání v říjnu 2014

     Na základě iniciativy spolku Chráníme stromy se v říjnu 2014 uskutečnilo jednání, kterého se zúčastnili zástupci magistrátu, Národního památkového ústavu, stavebních firem, projektant Tomáš Jiránek, pardubičtí historikové a zástupce spolku.

     Podle stavební firmy nelze variantu "zatrubnění" vodního toku technicky provést. Projektant se zavázal, že předloží novou variantu řešení tak, aby ovlivnění vzhledu prostoru louky u Příhrádku bylo co nejmenší. Dospělo se k tomuto závěru:

  • Projekt bude změněn tak, aby rozlitá vodní hladina na louce byla co nejužší a takového profilu, aby se co nejméně změnil pohled na louku.
  • Experti a historikové se sejdou k přepracovanému projektu.
  • Změnu posoudí Národní památkový ústav.
  • Výsledek bude předložen na vědomí zastupitelstvu (příslib náměstka Brendla).
  • Z jednání bude pořízen zápis.


Jak to dopadlo ...

     Nyní tedy došlo ke zmenšení vodní plochy, ale není nám známo, že by úprava byla předložena odborníkům, památkovému ústavu či zastupitelstvu. Ani zápis z jednání nebyl vyhotoven.

     Šířku 6 - 7 m nelze považovat za "co nejužší", jak bylo dohodnuto. Do začátku stavby v létě 2014 byla na louce jen úzká vodoteč. K dnešku činí šířka vody v korytě cca 1 metr. Není jasné, zda po dokončení díla bude šířka trvale na maximu či proměnlivá podle průtoku.

      

Odpověď náměstkyně primátora

     V lednu 2015 jsme se dopisem obrátili na nové vedení města. Náměstkyně primátora Helena Dvořáčková odpověděla, že prozkoumala dostupné materiály, které se týkají "Podzámeckého rybníku", z kterých vyplývá, že stavba probíhá podle schválené projektové dokumentace. Nebyl nalezen žádný dokument, který by svědčil o tom, že by byla připravována varianta bez vodní plochy.


Pro ilustraci několik citátů ...

"Ustupujeme od vodní hladiny, de facto přiznáváme to, co tam dneska je, to znamená vodní hladina skrytá pod bylinnou vegetací. Je tam vidět, a to i dobře z leteckých snímků, vodoteč, jinými slovy drobná potoční niva, a my ten prostor de facto neměníme."

Ing. Tomáš Jiránek, prosinec 2012

----------------------------

Odpověď na žádost o informaci, zda se definitivně upustilo od budování vodní plochy:

"Ano, upustilo."

František Brendl, únor 2013

----------------------------

"Děláme vše pro to, aby vodní plocha u zámku nebyla."

František Brendl, říjen 2014

----------------------------

"Můžu konstatovat, že jsem nikde v materiálech, které se revitalizace parku týkají, nenašla jakýkoli oficiální dokument, kterým by se pan náměstek Brendl chystal projekt změnit tak, aby v sadech nebyla vodní plocha."

Ing. Helena Dvořáčková, únor 2015


Dřívější příspěvky

Rybník u vchodu do zámku  (červen 2012)

Vodní plocha v projektu zůstala  (leden 2013)

Diskuze o louce u zámku  (říjen 2014)