Vyjádření k podkladům pro územní řízení

30.10.2012 17:25

Adresát:

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

 

Vyjádření k podkladům pro územní řízení projektu revitalizace parku Na Špici

Na základě Vaší žádosti při jednání k přípravě územního rozhodnutí tohoto projektu dne 15. 10. 2012 zasíláme za naše občanské sdružení slíbené vyjádření k předaným podkladům.

 

Základní stanoviska - souhrn

S koncepcí projektu v podobě, jak jsme s ní byli seznámeni, souhlasíme a oceňujeme, že v průběhu přípravy projektu byla přijata celá řada připomínek občanských sdružení. Bude-li v tomto smyslu a dle této poslední předložené koncepce zpracováno rozhodnutí v rámci správního řízení, nebudeme proti rozhodnutí uplatňovat námitky.

 

Současně jsme se seznámili s obsahem obou ekologických posudků, které nám byly zaslány – doplněné připomínky v tomto vyjádření vycházejí především z obsahu těchto posudků, se kterými se ztotožňujeme. Nejsou v rozporu s našimi předchozími stanovisky, pouze je upřesňují.

 

Pro plnou srozumitelnost rekapitulujeme ty základní požadavky, jejichž splnění budeme ve vydaném rozhodnutí i v dalším průběhu dalších správních řízení sledovat a považujeme je za nepodkročitelné.

  1. Vypuštění cesty kolem spojilského odpadu a šetrná úprava prostoru pro open-air akce.
  2. Zachování Čičáku jako cenného přírodního prostředí bez stavby lávky a provozu „lodiček“, včetně ochrany jeho nejbližšího okolí.
  3. Přístup ke stávající zeleni i výsadba nové musí respektovat ekologickou hodnotu území (týká se nejen výběru a počtu kácených dřevin ale i výsadby nové a vhodného časového rozložení).
  4. Odbahnění Čičáku musí být provedeno se snahou minimalizovat ekologické škody.

 

Detailní a doplňující připomínky

V dalším textu doplňujeme základní stanoviska podrobnějšími doporučeními a návrhy.

Stavby
  • Vzhledem k vysokému biologickému potenciálu této lokality pro savce a ptáky požadujeme, aby případné oplocení hřišť bylo řešeno tak, aby bylo při zemi průchodné pro menší živočichy a aby oplocení co nejméně rušilo přírodní charakter parku – ke zvážení například: zvýšení spodní hrany plotu od země, kombinace umělého plotu se živým plotem nebo samotný živý plot, kde je to možné, vhodná barva oplocení apod.
  • Pavilon u Čičáku realizovat bez přesahu nad hladinu.
  • Veřejné osvětlení provést tak, aby byl maximálně omezen světelný smog (lampy umístit nízko a zaměřit je pouze na cestu). Řešení musí umožnit noční vypínání světel.
 
Porosty

Stávající porosty

Souhlasíme se zněním obou předložených posudků. Požadujeme, aby probírka byla v počáteční fázi velmi mírná a opakována teprve po 5 letech odpovídající intenzitou po částečném zpevnění porostů. Při těžebním zásahu musí být ušetřen maximálně možný počet stromů v různém stadiu rozpadu (pro dutinové ptáky a netopýry, velké množství druhů hmyzu). K tomu účelu zpracovat jejich seznam. Na zemi ponechávat ve vhodných lokalitách na příhodných místech rozpadající se dřevo, větve apod. Stromy a keře v dosahu stavebních prací u jednotlivých objektů odpovídajícím způsobem ochránit před poškozením a tato opatření včlenit do projektu.

Nové výsadby

Nejsou v tomto stupni projektové dokumentace řešeny. Vidíme jako nezbytné provést masivní výsadbu keřů na návětrné straně k Labi a ke Chrudimce. Skupinovou výsadbu keřů realizovat i na březích Čičáku. K výsadbě použít zejména autochtonní druhy, ale u keřů je možno sázet i introdukované (zajímavé olistěním, květy apod.).

 

Čičák

Odbahnění

Zpracovat detailně nejen technologii odbahnění, ale i organizační a odborná opatření ještě před schválením této akce.

Doporučujeme: V září provést částečné odčerpání vody, aby se do dna dostalo minimum obojživelníků, hledajících úkryt před zimou, v měsících říjen a listopad odtěžit sedimenty a podle počasí znovu Čičák napustit a nenechat ho vymrznout.

Celou tuto akci provést pod odborným dohledem ekologů, biologů s tím, že dozor mj. zajistí transfer drobných živočichů zpět do původního prostředí. Zároveň nutno kontrolovat složiště sedimentu a také tam zajišťovat jejich záchranu. Očekáváme, že dojde v tomto směru k jednoznačnému technologickému řešení včetně organizačních a odborných opatření.

Břehy, nový litorál

Založení nového litorálu a výsadbu odpovídající bažinné vegetace omezit na 25 % délky břehu, jinak rostlé břehy nenarušovat.

 

Biologický průzkum

Protože se jedná o časově velmi náročnou činnost, žádáme, aby tento průzkum byl pokud možno ihned zadán některé z odpovídajících odborných (vědeckých) institucí. Uváděný seznam druhů z databáze AOPK je neúplný a i po event. doplnění z dokonalejších materiálů Krajského muzea nebude velmi pravděpodobně odpovídat skutečnosti.

 

Doplňující opatření

Projekt je nutno doplnit o některá opatření, zajišťující možnost přežití některých obojživelníků a plazů a vytvoření vhodných podmínek pro ptáky a netopýry. Jde o suchou zídku v blízkosti Čičáku (plazi, hmyz), která může jistě být i originální součástí celé kompozice parku, dále o vyvěšení budek pro různé druhy. S tím souvisí i využití celé lokality pro ekovýchovné cíle a žádáme, aby byl v tomto směru zpracován jednoduchý navazující projekt.

 

Občanské sdružení Chráníme stromy