Jak zastupitelé jednali o parku – 1. část

04.02.2012 17:18

Zasedání zastupitelstva Pardubic, leden 2012

 

František Brendl (náměstek primátorky, Pardubáci)

Proč by se měl projekt realizovat? Je to po dlouhé době a na dlouhou dobu velká příležitost s parkem něco provést. Tyršovy sady lze přirovnat k organismu, který dnes nefunguje. Parku jako živému organismu přestávají fungovat základní životní funkce, je rozpadajícím se pozůstatkem něčeho, co bylo dočasné. Park je dnes bez života, životní náplně, bez záměru a smysluplné koncepce. Cesty jsou samoúčelné, postupně zanikají, neumožňují běžný pohyb. Zeleň bez generační obnovy nemá žádnou perspektivu. Park je dlouhodobě neudržitelný.

Jablko sváru začalo u stromu a je tam dosud. V současné době dochází k přezkumu rozsahu kácení a těžko předjímat, jak rozhodnutí státní správy dopadne. Na základě zákona byla k přezkumu přizvána občanská sdružení jako účastníci řízení.

Troufám si tvrdit, že rozsah kácení určitě nebude tak značný. Nejen z důvodů, že AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) dala v některých případech za pravdu petičníkům a některé stromy označila jako zdravé a zbytečné k vykácení. I projektant přišel s návrhy, které stromy z jeho pohledu není potřeba odstraňovat. Nechci však udávat čísla. Státní orgán, který přezkoumává rozhodnutí, zadal i další posudek u Mendelovy univerzity (bude k dispozici začátkem února). V tuto chvíli není žádné rozhodnutí o kácení v platnosti, tudíž bavit se o nějakém počtu by bylo zavádějící. Státní správa přezkoumá naše návrhy a udělá si svůj vlastní názor, který bude muset být zapracován.

 

Jiří Lejhanec (zastupitel, ODS)

Nebylo by lepší odložit hlasování do příštího zastupitelstva? Projednáváme dnes tento projekt kvůli navýšení ceny?

 

František Brendl

Odložení by nebylo účelné, rozhodujeme o potvrzení koncepce.

Navýšení ceny je velká změna, kvůli které je to předkládáno také. Za rok se toho odehrálo hodně: máme pětitisícovou petici, dvě občanská sdružení. Ale došlo i ke změnám v samotném projektu, například rozšíření bylinného parteru atd. Po vysoutěžení se nepodařilo realizovat částku do 70 milionů, ale jsme na částce 83 milionů, tedy projekt je o 13 milionů dražší, než jsme prezentovali. V rámci tohoto projektu nejsou kavárny. Tyto objekty není možné realizovat z prostředků IPRM (integrovaný plán rozvoje města). Zastupitelům je potřeba říci, že jednu kavárnu budeme muset vystavět, aby tam bylo sociální zařízení.

Já v tom vidím neopakovatelnou příležitost, jak park vyřešit, založit s nějakou perspektivou. Útvar hlavního architekta si za zadáním z roku 2002 stojí. Když se opakovala nerozhodnost minulého vedení radnice, dostali jsme se k tomu, že se opakovalo výběrové řízení v roce 2007 a znovu byl potvrzen projekt arch. Jiránka.

 

Štěpánka Fraňková (primátorka města, Sdružení pro Pardubice)

V roce 2007 město opakovalo výběrové řízení právě z důvodů IPRM.

Je to jen o tom, co se líbí většině. Pro mě má ten projekt rovinu stavebně technickou, což je promenáda, je tam velké hřiště pro děti, drenážní systém aj. Stromy a keře bereme jako věc k jednání.

Je důležité si uvědomit, že my nemáme čas. Vím, že názor TOP 09 je, že nemusíme čerpat dotace za každou cenu. Mají pravdu, určitě nemusíme. Ale já si pořád myslím, že ani v tomto případě to nejsou zbytečně vyhozené dotace.

A já se obávám, že my nejsme, opravdu nejsme schopni, a není to výmluva, i kdyby zastupitelstvo teď schválilo tuto investici jako zmařenou, tak je potřeba si uvědomit, že je to zmařená investice z veřejných prostředků. A pokud se vyhlásí nové výběrové řízení, ano, možné je úplně všechno, ale určitě nebudeme na tento park moci čerpat z peněz IPRM, protože to technicky nebude možno stihnout. Víme, že některé stromy se stejně kácet budou muset.

 

Jan Němec (zastupitel, TOP 09)

Jsme jednoznačně přesvědčeni, že se jedná o velice závažný projekt – jak svým rozsahem, cenou, lokalitou atd. Z tohoto pohledu  by se měl hledat širší konsenzus. Já bych velice rád, aby u Tyršových sadů se našel širší konsenzus, minimálně jako u třídy Míru, kde to bylo vyjádřeno 30 hlasy zastupitelů.

Z tohoto důvodu klub TOP předkládá pozměňovací návrh: „Zastupitelstvo ukládá vypsat novou soutěž na zpracování projektu revitalizace Tyršových sadů,  který bude založen na postupné víceleté přeměně  parku a zohlednění budoucích provozních nákladů.“

 

Miroslav Rubeš (nezávislý zastupitel)

Ve zprávě (důvodová zpráva) popisuje paní Ing. Koupalová stav parku velmi negativně. Uvádí, že park je bez života, cestní síť neplní svou funkci, cesty jsou samoúčelné a neumožňují běžný pohyb, zeleň nemá perspektivu a park je dlouhodobě neudržitelný. Myslím si, že je spíš neudržovaný. Přestože na jeho údržbu je věnovaná poměrně vysoká částka.

Podle mne se cesty osvědčily a měly by být, snad až na výjimky, zachovány. Není nutno zakládat další, ty současné je ale třeba opravit. Je nutno obnovit osvětlení, doplnit lavičky a instalovat dostatek herních prvků pro malé děti. Park je běžně v současné době občany navštěvován.

Nepovažuji za správné, aby Tyršovy sady byly násilně přetvářeny na podhledový park a kvůli tomu aby se vykácely stovky stromů a velké plochy keřů. Měli bychom si vážit vzrostlých dřevin, a to i těch, které nepotřebují povolení ke kácení. Odstranit bychom měli jen nezdravé a nebezpečné stromy, ostatní lze obměňovat postupně. Vzrostlý strom má mnohem větší plochu listů než mladý, a té je úměrná i produkce kyslíku a ochrana ovzduší (které obsahuje řadu škodlivin, nejen prachové částice).

Připomínám, že v minulém roce jsme v Pardubicích měli 45krát překročený imisní limit prachových částic, to je více, než bylo v roce předminulém, a zažili jsme tady několik dní i signál upozornění na možnou smogovou situaci. O tom, jak vidí úlohu stromů při řešení kvality ovzduší jinde, svědčí odpovědi zástupců tamní radnice novinářům: Klíčový je dostatek zeleně, zejména jehličnatých stromů; neexistuje, aby za vykácený strom nebyl vysazen nový.

Pokládám za nevhodné i některé další úpravy parku, jako je výstavba vodní plochy při vchodu do zámku, nebo ty, které si vynutí zbytečné provozní náklady. Myslím si, že je překročena původně deklarovaná částka na rekonstrukci a v ceně nejsou zahrnuty kavárny. Chybí platné rozhodnutí o kácení dřevin.

Jsem pro vyčerpání dotací, ale účelným způsobem. Po zvážení všech okolností si myslím, že dosažení žádoucí funkčnosti parku a spokojenosti občanů s jeho stavem si zdaleka nevyžádá částku, která je požadována v navrženém usnesení. Ušetřené finance bychom mohli využít na úpravu třídy Míru nebo jiných zanedbaných prostorů. Doporučuji stáhnout bod z programu a připravit rekonstrukci parku jen v rozsahu, který je skutečně nutný, a park průběžně potřebným způsobem udržovat.

 

Miroslav Petráň (zastupitel, Sdružení pro Pardubice)

Je potřeba říci, že koncept je z roku 2002 – to je 10 let starý koncept. Byly jiné podmínky, jednoznačně.

Za takto navržené usnesení hlasovat nemohu. Nemyslím si, že koncepce je celkově špatná, není, ale má několik bodů, se kterými nelze souhlasit. Nakonec v obou příspěvcích mých předřečníků zazněly. Domnívám se, že kdyby pan architekt měl trochu pokory, mohl některé připomínky během projednávání akceptovat.

Podobným způsobem probíhalo řešení Bubeníkových sadů – architekti některé připomínky akceptovali, svůj projekt zlevnili o čtvrtinu (nebo o třetinu) a nakonec výsledek byl uspokojivý. Myslím si, že řada připomínek je oprávněných, řada není, ale fakt je, že když se díváme na studii, nepoznáme všechny detaily, ty se teprve odkrývají v dalších stupních projektové dokumentace.

 

Ladislav Koudelka (zastupitel za TOP 09)

Myslím si, že evropské dotace je trochu čertovo kopýtko: Máme 80 milionů a architekt se snaží těch 80 milionů utratit a vymýšlí si tam různé věci. A na to, co bude potom stát provoz a údržba, to už se zdá jakoby vedlejší. Já si myslím, že kdyby to město mělo udělat za svoje peníze, tak to dokáže udělat  mnohem levněji a účelněji.

Připomínky, které přišly od Služeb města Pardubic a které byly většinou odmítnuty:

Osvětlení komunikace Pod zámkem včetně komunikace na Příhrádek bylo realizováno nedávno v roce 2005 a jeho přestavbu považujeme ze nevhodnou a neekonomickou. Osvětlení prolézaček večer a v noci je zbytečné. Použití zemních svítidel po zkušenostech v Pardubicích považujeme za nevhodné, např. u Pyramidy a u Zelené brány došlo během krátké doby k jejich poškození. Nasvícení promenády zemními svítidly je svou polohou rizikové a z hlediska údržby nevhodné a dojde k poškození vandalismem. Totéž vestavná svítidla u pomníku (schody). Navržené osvětlení svým počtem a typem navržených svítidel bude ekonomicky náročné.

Chtěl bych se zeptat: Mohl by mi někdo říci, kolik bude stát provoz veřejného osvětlení?

 

Radim Fülle (zastupitel, KSČM)

Tyršovy sady je potřeba opravit. Je zde mnoho prvků, které by měly být nahrazeny, vyměněny. Ale proč budeme kácet zdravé stromy? Vykácejme stromy, které ohrožují lidi na zdraví, křoví prořezejme. Ale nestavme tam betonové koryto. Když je to park, použijme přírodní materiály. Dále – v této ceně nebylo zahrnuto Galerie Café a Club Café. Měli bychom přihlédnout k tomu, že Pardubáci si to takto nepřejí. Myslím si, že by bylo nejlepší od této projektové dokumentace ustoupit, změnit ji a rozhodně se snažit to udělat citlivěji.

 

Petr Vorel (profesor, pardubický historik)

Byl jsem přizván jako historik, který by se měl vyjádřit k jedné záležitosti. V projektu se operuje s tím, že mají být reflektovány historické tradice a návrat k Pernštejnským funkcím areálu. S kolegy jsme došli k závěru, že nikdo z těch, kdo tuto věc připravovali, se historiků neptal. Argument, že má jít o návrat k historickému stavu, správný není.

Spíš by se dalo říci, že neguje historickou funkci areálu, protože ten vznikal jako opevnění, které nemělo být napuštěno vodou. Byla to prázdná retenční nádrž, která se napouštěla pouze v případě potřeby. Návrat k zavodnění tohoto areálu, byť třeba jeho naznačení nějakými prvky, správný není. Pokud v některých historických obdobích tam voda byla, byla to doba spíš havarijní, která působila Pardubicím velké problémy, jak v devastaci domů, tak v opevnění zámku, takže to bylo vždy vnímáno jako záležitost negativní, protože celý areál je na navážkách, a to tam působilo samozřejmě určité problémy.

Z hlediska své odbornosti vidím problém  v tom, že se argumentuje nějakými návraty k něčemu historickému, ale podloženo to nijak není. Betonové nádrže, které jsou v projektu, do jisté míry dokonce negují funkci celého toho systému, který tam fungoval, a do značné míry i ničí nejcennější pohledy toho prostoru, který je mezi zámkem a Příhrádkem. Z hlediska historického jsou to novotvary a podle mého názoru jsou investicí, která bude způsobovat problémy.

 

Petra Nacu (hlavní architektka města)

Co se týká jezírka za Příhrádkem – je to názor architekta, že tam, kde je teď podmáčená louka, s tou loukou v podstatě stejně není možné nic jiného provést, tak je tam umístěno to jezírko. Jezírko nebude stojatá voda a rozhodně ne voda, která tam bude vsakovat.

Podél celé ulice K Zámku povede vodoteč, která má nátok z Chrudimky, voda poteče samospádem, bude zatrubněna podél kurtů, potom dál vyústí v tuto plochu, a dál to bude pokračovat samospádem kolem zámku až do přečerpávací stanice. Přečerpávací stanice nepoběží pořád. Tam to opět samospádem odtéká do Labe, jen v případě, že se zvedne voda a bude potřeba přečerpat, tak čerpadla nastartují. Čerpadla budou hlavně pro případ povodní.

Co se týká zeleně – kostra parku je rozpadající se, protože je založena na krátkověkých dřevinách. Chybí dlouhověké dřeviny, jako jsou duby a lípy – to jsou přesně ty dřeviny, které se tam mají vysazovat, aby založily kostru parku, aby se ten park za 10 až 15 let nerozpadl. Jestli teď budeme chránit všechny ty dřeviny, které tam jsou, a s parkem 15 let nic neuděláme, tak za 15 let tam máme přesně ty louky, které budou evokovat dobu Pernštejnů.

Co se týká kaváren – jsou navržené dvě, ale park bude funkční, i když ta kavárna vzadu tam nebude.

Co se týká osvětlení – je navrženo tak, aby co nejméně park rušilo. Hodně se využívá světla odrazového z hradeb (jsou nasměrovány na hradby). Zemní svítidla na promenádě jsou proto, aby nasvětlovaly plochu promenády, aby nešly do prostoru nahoru. Svítidla jsou navržena úsporná.

 

Jaroslav Svoboda (sdružení Chráníme stromy)

Je pro nás zklamáním, že po mnoha měsících polemik je vám dnes předložen tento projekt bez jakýchkoli zásadních úprav, se všemi spornými prvky, včetně těch, které jsou nejvíce předmětem kritiky, tedy bez jakékoli snahy o kompromis. Mnozí z vás mají podobné výhrady jako my, ale obávají se, že neschválením by park přišel o evropské dotace.

Leží na vás zodpovědnost o provozní náklady, vzhled a funkci parku na mnohá desetiletí. Pokud předložený návrh usnesení schválíte, těžko se bude hledat cesta zpět, ukáže-li se, že to byla nevhodná volba. Pokud návrh usnesení v této podobě dnes neschválíte, bude stále čas nacházet revitalizační řešení, přijatelnější jak pro město, tak i pro občany, stromy a přírodu v parku. Rádi budeme spolupracovat, začít lze hned. Občané, vaši voliči, to od vás očekávají.

Pokud návrh schválíte, vyjádříte tím nejen pohrdání názory tisíců občanů, kteří si takové plýtvání a megalomanské atrakce v době potřebnějších investic nepřejí. Ale nakonec se může ukázat i pravý opak – že totiž právě schválení revitalizace v této kontroverzní podobně může čerpání dotací na obnovu parku vážně ohrozit.

 

Václav Snopek (zastupitel, KSČM)

Byl jsem na veřejném projednání. Když tam projektant hovoří o vstupním areálu, kavárně, o kavárně na konci, tak se z toho logicky dovozuje, že to je součást projektu. Nakonec se ukáže, že projekt je úplně jiný, než nám bylo prezentováno – zde, v této místnosti.

Současný projekt podle mého názoru žádá podstatné úpravy. Jde o něco úplně nového, co by charakter parku změnilo. Myslím si, že je potřeba vytvořit prostor pro jednání, a ten nevytvoříme tím, když to dnes schválíme. Je potřeba vyvinout patřičný tlak na projektanta, aby na základě našich požadavků projekt dopracoval.

Aby se přepočítal rozpočet, protože o 83 milionech se nikdy nehovořilo. Je mi jedno, jestli jsou to evropské peníze, jsou to stále peníze, které budou scházet někde jinde. Aby to byl smysluplný projekt, měli bychom požadovat připomínky urychleně zapracovat, a tím bychom mohli ještě dosáhnout na evropské dotace. Reagovat na připomínky tak, abychom v případě schválení peníze na park ještě nenavyšovali.

 

(Některé projevy jsou zkrácené.)

Jak zastupitelé jednali o parku - 2. část