Jak zastupitelé jednali o parku

19.02.2012 15:08

    Paní primátorka i další zastupitelé se snažili zlehčit nesouhlas veřejnosti slovy, že jde o věc pohledu či názoru. Připomeňme tedy, že protesty veřejnosti nevznikly kvůli jednotlivostem v projektu, ale kvůli velkému kácení a celkové koncepci. Její realizace by v samotných Tyršových sadech vedla k odstranění poloviny stromů a téměř všech keřů.

    Připomínky k projektu zazněly hned na první veřejné prezentaci v prosinci 2010 a od té doby již mnohokrát. Během roku 2011 vznikly dvě petice proti nadměrnému kácení a za zachování přírodního charakteru parku. Na veškeré námitky a nesouhlas veřejnosti však nebyl brán žádný zřetel (kromě jediné – nedošlo ke stěhování sochy).

    Sdružení občanů (nejprve volné, později občanské sdružení) se téměř rok snažilo o jednání s vedením města, aby se zabránilo nadměrnému kácení. Ze strany města ovšem nebyla vůle k sebemenší změně. Zaznívaly pouze sliby – například, že zdravé stromy se kácet nebudou. Přesto byl zastupitelům v lednu 2012 předložen seznam stromů určených ke skácení prakticky beze změn.

    Paní primátorka říká, že není správné kácet stromy bez zvážení důvodu u každého z nich – a říká to již dlouho. Ovšem bez zásahu inspekce životního prostředí by všechny stromy již byly pokácené.

    Pan Němec (TOP 09) vyjádřil přesvědčení, že by se měl hledat širší konsenzus. Pan Koláček (SPP) naproti tomu pokládá účast občanských sdružení za hrozbu. – Ve vyspělých evropských zemích je běžné, že se veřejnost aktivně účastní jednání o změnách, které se týkají životního prostředí, a to již od přípravné fáze. V Pardubicích byla představena hotová vize, na které zřejmě nelze nic měnit.

    Podle Aarhuské úmluvy, kterou ČR ratifikovala v roce 2004, má veřejnost právo účastnit se rozhodování v záležitostech životního prostředí. Účast veřejnosti musí být umožněna od zahájení prvních řízení, v době, kdy jsou otevřené všechny alternativy. (Úmluva bohužel není dosud plně začleněna do právního systému ČR.)

    https://www.ucastverejnosti.cz/cz/zakladni-informace/

    Podle této úmluvy je potřeba, aby veřejnost dostala včasné, správné a úplné informace. Pardubáci byli naopak klamáni výroky, že se budou kácet jen nemocné stromy či náletové dřeviny apod.

    Jak uvedl pan Rubeš, v zahraničí se považuje vliv stromů na kvalitu ovzduší ve městě za klíčový, zejména stromů jehličnatých, které jsou zelené i v zimním období. – Z pardubického parku v centru města má velká část jehličnanů zmizet, protože se nehodí do nové koncepce.

    Někteří zastupitelé vyjádřili názor, že realizace projektu je finančně náročná a budoucí údržba bude nákladná.

    Pan Kubát (SPP) na závěr káral zlobivou veřejnost a nabádal občanské sdružení, aby hledalo kompromis a začalo jednat. I když s jeho slovy, že pouze solidní jednání může někam vést, lze jedině souhlasit.

 

Přepis části jednání:

Jak zastupitelé jednali o parku - 1. část

Jak zastupitelé jednali o parku - 2. část