Kácení ve Smilově ulici

31.10.2013 17:30

Úřad MO Pardubice 1 vydal povolení ke kácení stromů ve Smilově ulici. Všechny katalpy jsou napadené štítenkou (většinou silně) a je nutné je skácet. Bude provedena náhradní výsadba.

Štítenka je nebezpečný škůdce, jehož výskyt byl v ČR poprvé zjištěn právě na některých katalpách ve Smilově ulici v roce 2005, postupně se rozšířil na všechny zde rostoucí stromy, některé již odumřely.

Podle Státní rostlinolékařské správy štítenka postihuje hlavně rody Prunus, Prus, Ribes, Rubus, Sorbus, Vitis, Juglans, Morus, Catalpa, Sochora, Syringa a Malus. Nejpravděpodobnější je přenos zejména na blízké dřeviny.