Krajský úřad zastavil řízení o spalovně

07.11.2013 16:03

     Krajský úřad dne 6. 11. 2013 zastavil řízení o vydání integrovaného povolení na zařízení "Spalovna nebezpečných a ostatních odpadů" v Rybitví.

      Rozhodnutí je odůvodněno tím, že žadatel (firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.) nedoplnil všechny nezbytné podklady uvedené ve výzvě. Nebylo předloženo nově zpracované hodnocení zdravotních rizik s respektováním výhrad a připomínek Krajské hygienické stanice. Dále nebylo předloženo územní rozhodnutí o změně stavby, resp. o změně stavby na využití území.

     Krajská hygienická stanice je kompetentním orgánem z hlediska veřejného zdraví a její požadavky a připomínky nebyly vypořádány ve stanovené lhůtě.

     Krajský úřad zastává názor, že je nutné nejprve získat územní rozhodnutí, z kterého vyplynou požadavky pro přípravu a realizaci záměru v navazujících správních řízeních. Nelze vydávat závazné stanovisko ke změně stavby a povolení provozu stacionárního zdroje v rámci řízení o vydání integrovaného povolení, které by se jinak vydávaly dle zákona o ovzduší, aniž by nejprve bylo vydáno stanovisko orgánu ochrany ovzduší k umístění stacionárního zdroje a územní rozhodnutí včetně podmínek pro jeho umístění.

     Záměr nedosahuje souladu s platným územním plánem obce Rybitví a zřejmě dosud nebyla podána žádost o územní rozhodnutí. Stavba spalovny a dalších objektů není bez požadovaného územního rozhodnutí umístitelná, a tudíž nelze dosáhnout základního cíle integrované prevence dané zákonem, tj. dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku v navrhovaném místě.

     Proti usnesení o zastavení řízení může účastník do 15 dnů podat námitky k ministerstvu životního prostředí.

 

Minulý článek o spalovně

Město by mělo využít šanci koupit spalovnu

Související

Jaký vzduch jsme dýchali v roce 2012

 

20. 11. 2013

Společnost AVE CZ se proti rozhodnutí krajského úřadu odvolala k ministerstvu životního prostředí.