Město dostalo pokutu od antimonopolního úřadu

15.11.2013 19:00

     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil městu Pardubice pokutu 30.000 Kč za výběrové řízení na studii a projekt "Revitalizace Tyršových sadů". Město se dopustilo závažného správního deliktu, neboť jednalo v rozporu se základními zásadami zadávacího řízení.

     Zadavatel (město) porušil zákon o veřejných zakázkách tím, že nabídky uchazečů hodnotil podle kritéria Popis ideového řešení, ovšem v zadávací dokumentaci nestanovil způsob, jakým se budou nabídky podle tohoto kritéria hodnotit. Tento postup dle ÚOHS mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

    Hodnotící komise uvedla slovní hodnocení podle parametrů, které nebyly předem stanoveny. Na základě tohoto hodnocení pak komise stanovila pořadí nabídek, přičemž dílčí kritérium "Popis ideového řešení" tvořilo 40 % celkového bodového hodnocení.

    Zákon umožňuje stanovit dílčí kritéria, která nelze vyjádřit číselnou hodnotou. Zadavatel je ale povinen specifikovat způsob a metodu hodnocení natolik podrobně a srozumitelně, aby si uchazeči mohli vytvořit jasnou představu o tom, jakým způsobem budou jejich nabídky hodnoceny.

    Zadavatel v tomto případě postupoval tak, že hodnotící komise sestavila pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, přičemž nejvhodnější nabídce přiřadila 100 bodů a každé následující takové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

    Takový postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že při předem řádně stanoveném způsobu hodnocení by nabídky byly zpracovány odlišně, stejně tak mohlo být odlišné i výsledné hodnocení. Vadou tedy trpí samotná zadávací dokumentace. Zadavatel tím porušil zásadu transparentnosti.

     Smlouva o dílo s vítězným uchazečem, firmou Zahrada nad Metují, s.r.o. (dnes New Visit) byla podepsána v březnu 2010. Vzhledem k tomu, že zakázka již byla realizována, uložil Úřad pokutu, protože nápravy již nelze dosáhnout jinak.

     Podle ÚOHS mohly být vhodnými kritérii například celková cena, vliv na životní prostředí nebo provozní náklady. Tato kritéria však zadavatel nevyužil.

     V hodnotící komisi, která měla osm členů, byli mj. nynější primátorka města MUDr. Štěpánka Fraňková, tehdejší hlavní architektka Ing. Arch. Petra Nacu nebo současný předseda kontrolní komise zastupitelstva Ing. Alexandr Krejčíř.

 

Výběr z odůvodnění ÚOHS  (PDF)

Celý text rozhodnutí je zde.


Tyršovy sady netransparentně a bez polehčujících okolností