Nový znalecký posudek potvrzuje obavy

01.09.2013 10:37

    Na základě rozhodnutí krajského úřadu nechala pardubická radnice vypracovat znalecký posudek, jehož úkolem bylo především vyhodnotit vliv spodní vody na výsadbu nových stromů v Tyršových sadech. I přes opatrné vyjádření znalců se do velké míry potvrzují obavy kritiků projektu. Jaké jsou závěry posudku:

   Podzemní voda v parku je v malé hloubce pod úrovní terénu (35 cm až 90 cm). V místech, kde by se část kořenového balu sazenic ocitla dlouhodoběji pod ustálenou hladinou podzemní vody, nelze vyloučit nezanedbatelný negativní dopad, a to u většiny navržených druhů.

    To by nemuselo znamenat úhyn vysazených stromů, pravděpodobná je i adaptace kořenového systému pomocí adventivních kořenů, ovšem doprovázená částečným úhynem spodní části kořenového systému. Tím se zvyšuje pravděpodobnost napadení dřevokaznými houbami ve vyšším věku. U většiny navržených druhů nelze vyloučit zvýšení možnosti mechanického selhání, které by se s velkou pravděpodobností projevilo až ve vyšším věku.

    Možné negativní dopady lze minimalizovat výsadbou menších sazenic, s menším kořenovým balem. Posudek dává i další odborná doporučení.

    Potvrzuje se tak názor odborné veřejnosti, že výsadba nových stromů v parku je spojena s těmito riziky. Přitom více než 120 zdravých stromů, skácených loni v březnu, bylo na vodní poměry v parku již do značné míry adaptováno.

    Projekt počítá s výsadbou vzrostlých stromů (u jehličnanů 3,5 m, až 6 m), naproti tomu znalecký posudek doporučuje vysadit spíš menší stromy. Odborníci z řad veřejnosti od začátku upozorňovali, že  nebude možné vysadit vzrostlé stromy, radnice ujišťovala o opaku. Bude trvat několik desetiletí, než sazenice dorostou a nahradí zdravé vykácené stromy.

    Jedním z hlavních důvodů rozsáhlého kácení v parku bylo založení dlouhověké stromové kostry. Nyní se ukazuje, že vodní poměry možná stromům ani nedovolí dožít se dlouhého věku.

    Znalecký posudek měl dále odpovědět na otázku, zda rozsah kácení nepovede ke změně vodních poměrů (v důsledku zmenšení transpirační plochy zeleně), což by mohlo mít vliv na stávající stromy. Posudek říká, že k zásadní změně nedojde. Počítá ale jen s budoucím kácením nadlimitních dřevin (100 stromů a 1000 m2 keřů) a nebere v úvahu 180 stromů a 2000 m2 keřů vykácených v roce 2012. Znalci uvádí, že kácení "menších skupin stromů" nemá výrazný vliv na vodní poměry. V Tyršových sadech má být ovšem vykáceno celkem asi 250 stromů – tedy třetina – a naprostá většina keřů.

    Poznamenejme, že již v roce 2010 měl projektant i město k dispozici znalecký posudek s tímto závěrem: „Hydrogeologické poměry v parku jsou s ohledem na velmi mělké zavodnění pro výsadbu a údržbu parkové zeleně dosti nepříznivé“. Přesto bylo navrženo vykácet asi polovinu stromů (převážně zdravých) a takřka všechny keře a živé ploty, podle posudku AOPK rovněž převážně zdravých.