Odpověď na informace ve Zpravodaji

17.04.2012 08:41
Odpověď občanských sdružení na informace radnice k obnově Tyršových sadů

V Radničním zpravodaji č. 4/2012 vyšel článek prezentující oficiální názor vedení města k tzv. revitalizaci Tyršových sadů. Přestože text tvrdí, že tímto článkem mají být uvedeny na pravou míru „nepřesné nebo přímo lživé informace“, jsou naopak některé informace v uvedeném článku nepřesné a zavádějící. Tímto je chceme uvést na pravou míru.

 

Není pravda, že občanským sdružením nejde o dosažení kompromisu.

Všechna občanská sdružení, která se projektem obnovy Tyršových sadů zabývala, od počátku jasně prohlašují, že podporují obnovu parku, nicméně nesouhlasí s některými aspekty navrženého projektu. Žádné z občanských sdružení neprotestuje proti obnově povrchů cest, demolici zchátralých objektů, likvidaci náletových dřevin nebo kácení nemocných a nebezpečných stromů, výstavbě dětského hřiště v parku, ani proti obnově trávníků, nebo výstavbě nové čerpací stanice.

Existuje ovšem několik velmi sporných aspektů tohoto projektu, proti kterým jednotliví občané i sdružení protestují mimo jiné z důvodu zbytečné finanční nákladnosti. Jde například o příliš rozsáhlé kácení, které počítá i s likvidací prokazatelně zdravých stromů i keřů (což potvrdil v mnoha případech i nezávislý posudek), necitlivé vytvoření umělého rybníčku u Příhrádku, proti kterému protestují i nejvýznamnější pardubičtí historikové, nebo o stavbu nákladné betonové promenády s umělým vodním korytem a vodou poháněnou čerpadly. 

 

Radnice veřejnosti opakovaně předkládá zavádějící údaje o tom, co a proč se kácí.

V průběhu březnového zásahu nebylo vykáceno jen 197 stromů a keřů, jak je v článku uvedeno, nýbrž mimo 190 skácených stromů také zhruba 1700 m2 keřů. Není také pravda, že se kácely v naprosté většině náletové a nemocné dřeviny. Podstatnou část naopak tvořily dřeviny vysázené při poslední velké úpravě parku před 40 lety, přičemž v některých případech byly zlikvidovány esteticky nebo botanicky hodnotné dřeviny, které by při zachování nijak nebránily kvalitní obnově parku. Jen velmi málo z likvidovaných dřevin bylo nemocných, což lze doložit i inventarizací, na kterou se sama radnice odvolává.

 

Není pravda, že radnice ustoupila z počtu stromů a keřů, které hodlá dále kácet.

Jsme jako občanská sdružení účastníky správního řízení o povolení ke kácení a v posledním oficiálním písemném stanovisku ze 4. 4. 2012, které máme k dispozici, radnice nadále trvá naprosto beze změny na původním záměru skácet dalších  212 stromů a dalších 1602 m2 keřů. Radnice tedy neustoupila ani o jediný nadlimitní strom či keř!

Ohrazujeme se proto důrazně proti tomu, že by ze strany občanských sdružení byly předkládané veřejnosti nesprávné informace. Uvedené příklady naopak dokazují, že občanská kontrola je nezbytná k tomu, aby politici a úředníci informovali veřejnost úplně a pravdivě.

Občanské sdružení Chráníme stromy

Občanské sdružení Zelená pro Pardubicko

 

 

Občanská sdružení žádají redakci Radničního zpravodaje o uveřejnění.

Vážená redakce,

    obracíme se na Vás jménem občanského sdružení Chráníme stromy a občanského sdružení Zelená pro Pardubicko, angažujících se v případu projektu tzv. revitalizace Tyršových sadů, se žádostí o uveřejnění odpovědi na článek „Obnova Tyršových sadů: odpovědi na nejčastější otázky“, který jste uveřejnili v Radničním zpravodaji města Pardubic č. 4, duben 2012.

    Jsme toho názoru, že v tomto článku byla uveřejněna skutková tvrzení, která se dotýkají  jména a dobré pověsti našich občanských sdružení ve smyslu §10 zákona č. 46/2000 Sb. (dále jen Tiskový zákon) a to tím, že zde bylo uveřejněno, že „některá tvrzení předkládaná veřejnosti … byla přímo lživá“, přičemž tato věta je uvedena v úvodu článku buď záměrně či nedopatřením takovým způsobem, který ve čtenáři nutně musí budit dojem, že tato „přímo lživá tvrzení“  předkládají veřejnosti  „občanská sdružení deklarující snahu o záchranu stromů“. Ačkoli není žádné sdružení explicitně jmenováno, dotýká se podle našeho názoru takové tvrzení dobré pověsti právě našich občanských sdružení, která se v případu Tyršových sadů dlouhodobě angažují a naše aktivity jsou veřejnosti známy.

    Z výše uvedených důvodů jsme došli k názoru, že máme právo na uveřejnění odpovědi na Vaše tvrzení ve smyslu §10 Tiskového zákona. Návrh textu, který požadujeme zveřejnit, je uveden v příloze.

    Žádáme Vás, abyste prosím postupovali při vyřízení naší žádosti v souladu s uvedeným zákonem a informovali nás o způsobu jejího vyřízení.

    Za občanská sdružení Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko

    MUDr. Miroslav Seiner a ing. Jan Linhart

    16. 4. 2012

 

Magistrát oznámil, že odpověď ve zpravodaji neuveřejní, nabídl zveřejnění kratší zprávy.

 

Poznámky:

1. Uvedený počet 190 stromů je včetně náletových (190 až 200).

2. Řízení o povolení ke kácení se týká 2400 m2 keřů. Celkem má být odstraněno 7.000 m2 keřů.