Společenská hodnota stromů určených ke skácení v Tyršových sadech je více než 55 milionů

22.01.2012 20:18

    Znalecký posudek vyčíslil společenskou (ekologickou) hodnotu 200 stromů, na které se vztahuje povolení ke kácení, na 55 milionů Kč. Do této částky není započteno dalších 190 stromů s menším obvodem, které by též měly být pokácené.

    Při oceňování se bere v úvahu druh a výška stromu, obvod kmene, výška nasazení koruny, průměr koruny, zdravotní stav, vitalita stromu a jeho umístění.

    Oceňování dřevin a vyjádření jejich společenské hodnoty je důležitou a nedílnou součástí evidence a péče o dřeviny rostoucí mimo les. Jedná se o důležitý podklad zejména pro plánování zásahů a výpočet kompenzačních opatření při poškození nebo likvidaci dřevin ve městech.

    Oceňuje se společenská (ekologická) újma, která vzniká odstraněním stromů. Vlastní ocenění se opírá o pětiletou dobu ke kompenzaci této újmy. Pětiletá doba byla zvolena zejména z důvodu stanovení této doby jako maximální pro následnou péči o náhradní výsadby dřevin podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

    Metodika je založena na výpočtu možné kompenzace odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců. Počítá se s náhradou odstraňovaného stromu či keře formou výsadby více jedinců, jejichž funkční význam v horizontu pěti let povede k náhradě efektu odstraňovaných dřevin.

    Stromy plní mnoho funkcí, které považujeme za samozřejmé. Produkují kyslík, zadržují vláhu v půdě a zároveň ji produkují do vzduchu, zajišťují oběh živin, zabraňují erozi. Poskytují útočiště a potravu pro živočichy.

    Stromy ovlivňují klima, regulují vlhkost, čistí vzduch a poskytují stín. Tyto funkce jsou důležité zejména ve městech. Do ocenění stromů se nezapočítává jejich estetická hodnota ani význam pro duševní zdraví.

 

Použity materiály z webových stránek AOPK a dalších

Oceňování dřevin rostoucích mimo les