Stanovisko občanských sdružení - leden 2012

24.01.2012 10:06

Společné stanovisko o. s. Chráníme stromy a o. s. Zelená pro Pardubicko pro jednání zastupitelstva města Pardubic o Tyršových sadech (předloženo všem zastupitelům pro jejich rozhodování)

 

Naše občanská sdružení se od minulého roku intenzivně zabývají projektem revitalizace Tyršových sadů, který má být realizován podle návrhu společnosti New Visit s. r. o. Zastupitelům města jsou známy naše odmítavé postoje k současné podobě tohoto projektu, neboť jsme je předložili zastupitelstvu již na podzim. Současně jsme již dříve zveřejnili alternativní návrh přístupu k řešení obnovy parku, který přikládáme v příloze (Příloha 1).

Považujeme za nezbytné zdůraznit nyní ty otázky, se kterými se musí podle našeho názoru vyrovnat zastupitelstvo při novém rozhodování o projektu:

 

Je tento projekt ve své současné podobě hospodárný a účelný?

 

Kritérium účelnosti je mj. jedním z nezbytných předpokladů přidělení a úspěšného vyúčtování finanční podpory z fondů EU.

V té souvislosti Vás žádáme, abyste se zabývali těmito spornými aspekty:

 1. Celková částka investic, kterou by si vyžádala realizace celého projektu tak, jak byl koncipován, zcela zásadně převyšuje částku, která byla pro projekt schválena zastupitelstvem – podle některých informací až dvojnásobně. 
 2. Protože město zjevně nemá finanční krytí nad rámec již schválených prostředků, hrozí, že projekt zůstane torzem, tedy nebude realizován v podobě, v jaké byl představován veřejnosti a se kterou projektant vyhrál nejprve architektonickou a později veřejnou soutěž.
 3. Přestože je veřejnosti předkládán projekt především jako „obnova parku“, má být ve skutečnosti na obnovu zeleně vynaloženo pouze 11 % investičních prostředků, největší částka bude při této „revitalizaci parku“ použita na stavební a technické prvky. Kapitola „komunikace, cesty, zpevněné plochy…“ znamená téměř polovinu celého rozpočtu - 48,5 %. (Příloha 2)
 4. Je správné, aby v době všeobecných úspor, které se dotýkají většiny občanů, byly z veřejných peněz realizovány vysloveně zbytné a velmi nákladné prvky, jejichž nejkřiklavějším příkladem je přes 300 metrů dlouhá a 12 metrů široká betonová promenáda s umělým vodním korytem? Uvědomte si, že tento návrh vznikl před 10 lety za zcela jiné ekonomické situace.
 5. Významným způsobem (násobně) narostou provozní náklady na údržbu parku, především realizací prvků náročných energeticky i na pracovní sílu. Tyto budoucí náklady nejsou dosud ani odhadnuty. Případnou realizací bude nevratně zatížen městský rozpočet v dalších letech a desetiletích. Je proto žádoucí, aby zastupitelstvo jednalo o projektu se znalostí tohoto budoucího pravidelného výdaje.
 6. V té souvislosti je nezbytné vysvětlení rozporu mezi údajnou neudržovaností a zanedbaností parku a statisícovými náklady na jeho údržbu, které jdou ročně z veřejných peněz. (Příloha 3)
 7. Jakým způsobem a kým byla stanovena částka 70 mil. Kč předkládaná veřejnosti jako investiční limit pro projekt, když tato částka zjevně nevycházela z odhadu autora návrhu.

 

Respektuje projekt historicky cenný prostor okolí zámku?

 

Celé území Tyršových sadů je územím památkově chráněným a současně jde o esteticky nejcennější část města. Je nám známo, že investor disponuje kladným vyjádřením památkářů, nicméně přesto je zarážející, že:

 1. Záměr realizace vodní plochy v prostoru u Příhrádku je několika pardubickými historiky (Prof. Vorel, Doc. Hrubý, PhDr. Šebek) považován za vysloveně škodlivý, vycházející z nesprávné interpretace historických faktů a ohrožující historickou hodnotu prostoru pod zámeckými valy. (Příloha 4)
 2. Ani projektant ani odbor hlavního architekta, odpovědný za zadání projektu, nebyli schopni doložit podporu klíčových aspektů zadání a projektu ze strany historiků. Jedná se nejen o záměr tzv. „rybníčku“ na louce u vchodu do zámku, ale také o koncepci radikálního rozvolňování pohledů na zámek přes zámecké valy, což je používáno jako argument pro kácení některých stromů.

 

Je rozsáhlé kácení v centru města v zájmu zdraví občanů?

 

Vzrostlé stromy významným způsobem pozitivně ovlivňují kvalitu ovzduší, což je důležité v centru města s vysokou koncentrací škodlivin a především polétavého prachu, náhradní výsadba bude srovnatelnou roli plnit nedříve za několik desítek let. Je Vám jistě známo, že koncentrace polétavého prachu jsou již dnes v Pardubicích pravidelně překračovány. Dramatickým snížením celkového objemu zeleně v parku se na mnoho let sníží schopnost parku plnit tuto zdravotní roli. Navíc mezi kácenými stromy a skupinami stromů se vyskytuje několik druhů, které jsou výslovně doporučované pro snižování různých znečištění ovzduší při použití v městských parcích – doporučení dle NRPA (Americká asociace pro rekreace a parky). (Příloha 5 a 6)

 

Jsou důvody pro kácení stromů a keřů v parku pravdivé a postačující?

 

Tyto otázky uvádíme jako poslední nikoli pro jejich nevýznamnost, ale proto, že na rozdíl od předchozích je jejich nestranné posouzení věcí probíhajícího správního řízení. Z již platných rozhodnutí státní správy vyplývá, že původně vydaná povolení ke kácení byla v rozporu se zákonem a byla vydána, aniž by příslušné úřady zkoumaly důvody kácení, jak jim ukládá zákon. A z již dostupných nezávislých posudků vyplývá, že u naprosté většiny stromů nejsou objektivní dendrologické důvody ke kácení (Příloha 6). Jako účastníci řízení budeme důsledně hájit postoje, které jsme opakovaně sdělili i na půdě zastupitelstva, tedy budeme bránit kácení zdravých vzrostlých stromů a likvidaci keřů, neboť:

 1. považujeme za nutné, aby se stavební prvky a architektonické záměry přizpůsobovaly vzrostlé zeleni a nikoli naopak,
 2. chceme, aby obnova dřevin v parku, která je nezbytná a přirozená, probíhala postupně a nikoli jednorázovou radikální výměnou,
 3. obáváme se negativního vlivu vysoké hladiny spodní vody na nově vysázené dřeviny a současného zhoršení vodních podmínek po nárazovém vykácení stovek stromů,
 4. argumenty o tzv. nepůvodnosti dřevin považujeme za zcela účelové a irelevantní, protože ohrožují především jehličnany,
 5. nesouhlasíme se záměrem, měnit zásadně charakter parku na podhledový, naopak prosazujeme zachování současného přírodního charakteru parku s pestrou skladbou dřevin a keřů,
 6. oceňujeme současnou roli některých skupin dřevin a keřů pro izolaci památkové zóny, zámku a parku od nevzhledných nedořešených lokalit na západní straně parku (torzo haly, bývalá jatka).

 

Přílohy

 1. Návrh občanských sdružení ke koncepci revitalizace Tyršových sadů – listopad 2011
 2. Rozpočet projektu revitalizace
 3. Náklady na údržbu Tyršových sadů v roce 2010
 4. Vyjádření Doc. Hrubého a PhDr. Šebka (vyjádření Prof. Vorla předáno již dříve)
 5. Kácené druhy, doporučované jako specifické pro snižování znečištění dle Americké asociace pro parky a rekreaci.
 6. Vliv stromů na znečištění ovzduší a zdraví obyvatel
 7. Hodnocení bezpečnosti a perspektivnosti stromů dle posudku Agentury ochrany přírody a krajiny z prosince 2011

 

Text včetně příloh (PDF)

Stanovisko k jednání zastupitelstva - leden 2012